Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4550 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4263 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4062 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de nomenament de funcionari interí com a secretari interventor
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3792 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3762 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3724 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3568 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de contractació de personal laboral per màxima urgència
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3518 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2009 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu per cobrir un lloc de treball de secretari/ ària-interventor/a, nomenament de tribunal i comunicació de data i hora de les proves
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1942 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva de dos expedients de modificació de crèdit