Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10251 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada i una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10150 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci sobre l'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10118 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10009 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial del projecte de substitució de la canonada principal de distribució de l'abastament d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9591 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100382142019)
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9325 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8 del pressupost municipal
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9233 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8438 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8436 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8018 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de la convocatòria pública per a l'elecció del càrrec de jutge/essa de pau titular