Publicacions al BOP

Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 9933 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Publicació del conveni interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya per a l'adhesió a la xarxa Rescat
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9822 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9812 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Revocació de la dedicació parcial d'una regidora
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9806 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9389 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, gestió i tractament de deixalles
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9387 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la memòria tècnica de millora i arranjament de la instal·lació eléctrica de la zona esportiva
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9336 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8917 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8914 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8753 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021