Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8018 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de la convocatòria pública per a l'elecció del càrrec de jutge/essa de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 8006 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7124 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6680 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5433 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de delegació d'atribucions del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5414 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de delegació de competències a les regidores i als regidors
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5407 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5437 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5317 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres provisionals
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4550 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit