Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per Resolució s’ha convocat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte: aprovació de la convocatòria del Ple Ordinari de la Corporació del dia 19 de juliol de 2019 a les 20:00 hores.

En el Ple extraordinari de 3 de juliol de 2019 es va establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindrien lloc el primer dimecres, no festiu, dels mesos imparells a les 20 hores a la Sala de Plens de la Corporació. En el mateix acord també es va facultar el senyor Alcalde president perquè pogués porposar o avançar la celebració de les sessions del Ple dins del mateix mes de la seva celebració quan el dia fixat es trobés inclòs en un període de vacances.

Atès que el Ple correspondria celebrar-se el mateix dia 3 de juliol i davant la necessitat de tractar assumptes ordinaris que no poden demorar-se en el temps, fent ús de la facultat de l’Alcaldia atorgada en el Ple de 3 de juliol de 2019, s’aprova modificar la seva celebració.

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 19 de juliol de 2019 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 56 a 175

4.- Donar compte dels informes de la intervenció municipal relatius a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’entitats locals, del període mig de pagament i del seguiment del Pla d’Ajust del 1r trimestre de 2019

5.- Ratificar el decret 2019DECR000097 de nomenament del responsable del Registre Civil

6.- Aprovació de l’atorgament de compatibilitat de serveis privats al senyor Joel Mañas Serra

7.- Aprovació del comppte general de l’exercici 2018

8.- Aprovació dels dies de festa local per l’any 2020

9.- Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN Girona – Sistema d’Informació territorial municipal de la Diputació de Girona

10.- Aprovació de l’adhesió al contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, SA.

11.- Aprovació de l’anul·lació de l’acord del Ple 2 d’abril de 2019 consistent en un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per dur a terme tasques de prevenció en matèria de violència de gènere.

12.- Acords d’urgència

13.- Precs i preguntes

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 16 de juliol de 2019