Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2021DECR000229 del dia 16/07/2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte:  Convocatòria de la sessió ordinària del Ple pel proper dia 21 de juliol de 2021 a les 20:00 hores (Convocatòria 19) 

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 110/2020, de 16 d’abril, es va autoritzar per part de l’Alcaldia la celebració dels òrgans col·legiats de la Corporació de forma telemàtica. 

D’acord a les dades actuals de la pandèmia generada pel COVID19 i en ares a limitar al màxim les trobades presencials, es considera necessari realitzar la celebració del proper Ple de forma telemàtica. 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 21 de juliol de 2021 a les 20:00 hores a través de l’aplicació ZOOM per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i que serà retransmesa en directe a través del canal de Youtube de la Corporació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial  

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

4.- Aprovació, si escau, de l’adquisició per prescripció adquisitiva de la finca amb referència cadastral 3343101DG6734s0001ML. 

5.- Aprovació, si escau, definitivament el Compte General de l’exercici 2020.

6.- Afprovació, si escau, de la 3a prorroga del contracte de l’acord marc de subministrament de Gas Natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02.D1). 

7.- Aprovació, si escau, dels dies de Festa Local per l’any 2022.

8.- Aprovació, si escau, del conveni d’encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i emergències.

9.- Aprovació, si escau, de la Moció per adherir-nos a la setmana de la mobilitat sostenible.

10.- Acords d’urgència

11.- Precs i preguntes

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Castellfollit de la Roca, 16 de juliol de 2021