Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per Resolució s’ha convosat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte: aprovació de la convocatòria del Ple Ordinari de la Corporació del dia 23 de gener de 2020 a les 21:00 hores (Convocatòria núm.8).

En el Ple extraordinari de 3 de juliol de 2019 es va establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindrien lloc el primer dimecres, no festiu, dels mesos imparells a les 20 hores a la Sala de Plens de la Corporació. En el mateix acord també es va facultar el senyor Alcalde president perquè pogués posposar o avançar la celebració de les sessions del Ple dins del mateix mes de la seva celebració quan el dia fixat es trobés inclòs en un període de vacances.

Atès que el Ple correspondria celebrar-se el dia 1 de gener de 2020, dia festiu, i davant la necessitat de tractar assumptes ordinaris que no poden demorar-se en el temps, fent ús de la facultat de l’Alcaldia atorgada en el Ple de 3 de juliol de 2019, s’aprova modificar la seva celebració.

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 23 de gener de 2020 a les 21:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial.

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia (331/2019 a 16/2020)

4.- Ratificar decrets d’alcaldia:

4.1.- Ratificar Decret2019DECR000342 – Dec aprovació conveni FEDER 27112019.

5.- Aprovació inicial del Pla Director del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua de Castellfollit de la Roca.

6.- Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del Servei de Piscina Municipal.

7.- Aprovació de la memòria valorada de millora de l’accés a la zona esportiva.

8.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la delegació de l’exercici de la competència del Servei Públic de Recollida i Custòdia dels Animals Domèstics.

9.- Aprovació de la cessió en règim de comodat del “Fons Juan Antonio Andújar Jiménez”.

10.- Aprovació de l’adhesió a la primera pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.02).

11.- Aprovació definitiva del Pla d’Accions per a l’Energia Sostenible (PAES).

12.- Acords d’urgència.

13.- Precs i preguntes.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 20 de gener de 2020