Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2021DECR000341 del dia 12/11/2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte:  Convocatòria de la sessió ordinària del Ple pel proper dia 17 de novembre de 2021 a les 20:00 hores (Convocatòria 22) 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 17 de novembre de 2021 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial  

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

4.- Donar compte dels informes d’intervenció municipal sobre l’estat d’execució, el Pla d’Ajust i el Període Mig de Pagament, 3er Trimestre 2021, així com dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2020. 

5.- Aprovació provisional, si escau, del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal de l’exercici 2022. 

6.- Aprovació, si escau, de la revocació de la dedicació parcial de la regidora Sra. Bàrbara Asencio Serret.

7.- Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord merc de serveis de manteniment i inspeccions d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius. 

8.- Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord marc de servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01), Lot 2. Vehicles Terrestres. 

9.- Acords d’urgència

9.- Precs i preguntes

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Castellfollit de la Roca, 12 de novembre de 2021