Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2021DECR000085 del dia 12/03/2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 17 de març de 2021 a les 20:00 hores a través de l’aplicació ZOOM i que serà retransmesa en directe a través del canal de Youtube de la Corporació, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial  

3.- Donar compte del decrets d’alcaldia

4.- Donar compte dels informes d’intervenció municipal sobre l’estat d’execució, el Pla d’Ajust i el Període Mig de Pagament, 4rt Trimestre 2020

5.- Ratificar decrets d’alcaldia

5.1.- Ratificar decret 2021DECR000051 d’aprovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per a una Energia Sostenible (PAES)

5.2.- Ratificar decret 2021DECR000084 d’aprovació dels Plans Pressupostaris a Mig Termini 2022-2024  

6.- Aprovació, si escau, sol·licitar les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per l’exercici 2021

7.- Acords d’urgència 

8.- Precs i preguntes

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Castellfollit de la Roca, 12 de març de 2021