Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2021DECR000013 del dia 15/01/2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

DECRET D’ALCALDIA: 

Assumpte: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple pel proper dia 20 de gener de 2021 a les 20:30 hores (Convocatòria 16).

Vist que el Ple extraordinari de 3 de juliol de 2019 on es va establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, es va facultar el senyor Alcalde president perquè pogués posposar o avançar la celebració de les sessions del Ple dins del mateix mes de la seva celebració quan el dia fixat es trobés inclòs en un període de vacances. 

Atès que per motius d’agenda resulta necessari modificar l’hora de la sessió, únicament canviat l’horari de les 20:00 hores a les 20:30 hores.

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 110/2020, de 16 d’abril, es va autoritzar per part de l’Alcaldia la celebració dels òrgans col·legiats de la Corporació de forma telemàtica fins que finalitzi l’Estat d’Alarma declarat per l’alerta sanitària derivada pel COVID-19. 

D’acord a les dades actuals de la pandèmia generada pel COVID19 i en ares a limitar al màxim les trobades presencials, es considera necessari realitzar la celebració del proper Ple de forma telemàtica. 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 20 de gener de 2021 a les 20:30 hores a través de l’aplicació ZOOM per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Sorteig dels membres de la Mesa de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer de 2021.  

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

3.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial. 

4.- Donar compte del decrets d’alcadia.

5.- Donar compte dels informes d’intervenció municipal sobre l’esta d’execució, el Pla d’Ajust i el Període Mig de Pagament, 3r Trimestre 2020.

6.- Ratificar decrets d’alcaldia

6.1.- Ratificar el decret 2021DECR000008, d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per la sol·licitud de la subvenció Treball i Formació 2020, línia DONA i COOR.  

6.2.- Ratificar el decret 2021DECR000009, de renúncia a la subvenció Treball i Formació de l’exercici 2020.

7.- Aprovació, si escau, de la relació i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

8.- Acords d’urgència.

9.- Precs i preguntes

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Castellfollit de la Roca, 15 de gener de 2021