Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per Resolució s’ha convosat sessió extraordinària-urgent del Ple, i que transcrita literalment diu:

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR el Ple de l’Ajuntament, el 23 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Sorteig públic per a l’elecció dels membres que han de compondre la mes electoral en les properes eleccions generals del dia 11 de novembre de 2019.

2.- Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitas locals de Catalunya (exp. 2017.02).

3.- Aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2020.

4.- Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit 8/2019 del pressupost vigent.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 18 d’octubre de 2019