Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2020DECR000240 del dia 10/09/2020, s’ha convocat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació pel dia 16 de setembre de 2020 a les 20:00 hores (Convocatòria núm.12).

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, el 16 de setembre de 2020 a les 20:00  hores a la Sala de Plens, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial.

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

4.- Donar compte dels informes de la intervenció municipal en relació a l’estat d’execució del pressipost, el preríode mig de pagametn i el pla d’ajust del segon trimestre de 2020.

5.- Aprovació, si escau, de la modificació del conveni subscrit amb Xaloc pel servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

6.- Aprovació, si escau, de la pròrroga del mapa de capacitat acústica de Castellfollit de la Roca.

7.- Aprovació inicial. si escau, de la modificació de crèdit 6 del pressupost municipal.

8.- Acords d’urgència.

9.- Precs i preguntes.

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 10 de setembre de 2020