Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per Resolució s’ha convosat sessió extraordinària-urgent del Ple, i que transcrita literalment diu:

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR el Ple de l’Ajuntament, el 19 de novembre de 2019 a les 20:30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial.

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

4.- Donar compte dels informes de la intervenció municipal en relació a l’estat d’execució del pressupost. el període mig de pagament i el pla d’ajust del tercer trimestre de 2019.

5.- Ratificar decrets d’alcaldia.

5.1.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 2019DECR000329 de sol·licitud del PUOSC 2020-2024.

6.- Aprovació, si escau, de l’elecció del jutge de pau titular de Castellfollit de la Roca.

7.- Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions (EXP.2017.06)

8.- Aprovació. si escau, de la clàusula addicional sisena del conveni entre el Servei Català de Salut i l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca pel consultori local.

9.- Aprovació, si escau, del Pressupost General per l’exercici 2020.

10.- Acords d’urgència.

11.- Precs i preguntes.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 14 de novembre de 2019