Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2020DECR000126 del dia 19/05/2020, s’ha convocat el Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte: aprovació de la convocatòria telemàtica del Ple Ordinari de la Corporació del dia 26 de maig de 2020 a les 19:00 hores (Convocatòria núm.10).

En el Ple extraordinari de 3 de juliol de 2019 es va establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindrien lloc el primer dimecres, no festiu, dels meses imparells a les 20 hores a la Sala de Plens de la Corporació. En el mateix acord també es va facultar el senyor Alcalde president perquè pogués posposar o avançar la celebració de les sessions del Ple dins del mateix mes de la seva celebració quan el dia fixat es trobés inclòs en un període de vacances.

Atès que el Ple correspondria celebrar-se el dia 6 de maig i davant la necessitat de tractar assumptes ordinaris que no poden demorar-se en el temps, fent ús de la facultat de l’Alcaldia atorgada en el Ple de 3 de juliol de 2019, s’aprova modificar la seva celebració.

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 110/2020, de 16 d’abril, es va autoritzar per part de l’Alcaldia la celebració dels òrgans col·legiats de la Corporació de forma telemàtica fins que finalitzi l’Estat d’Alarma declarat per l’alerta sanitària derivada pel COVID-19.

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR el Ple telemàtic de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, el 26 de maig de 2020 a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial.

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

4.- Donar compte dels informes de la intervenció municipal en relació a l’estat d’execució del pressupost, el període mig de pagament i el pla d’ajust del primer trimestre de 2020.

5.- Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit 3/2020 del pressupost vigent.

6.- Aprovació, si escau, del reglament del servei de cementiri municipal de Castellfollit de la Roca.

7.- Aprovació de l’eliminació de la documentació de l’arxiu municipal d’acord a la proposta del Director de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

8.- Acords d’urgència.

9.- Precs i preguntes.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 20 de maig de 2020