Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per Resolució s’ha convocat sessió extraordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte: Convocatòria a la sessió constitutiva de la Corporació Municipal pel proper dia 15 de juny a les 12:00 hores.

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 15 de juny de 2019 a les 12:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Constitució de la nova Corporació Municipal

  • Presentació de l’arqueig extraordinari i inventari
  • Constitució de la mesa d’edat
  • Acreditació de les regidores i regidors
  • Elecció de l’alcalde/essa
  • Jurament/promesa de l’alcalde/alcaldessa
  • Parlaments

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 12 de juny de 2019