Convocatòries

CONVOCATÒRIA

Us comunico que, per Resolució s’ha convosat sessió ordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

Assumpte: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 4 de setembre de 2019 a les 20:00 hores.

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 4 de setembre de 2019 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’alcaldia i despatx oficial

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

4.- Donar compte dels informes de la intervenció municipal relatius a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’entitats locals, del període mig de pagament i del seguiment del Pla d’Ajust del 2n trimestre de 2019

5.- Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de l’ACM del servei de mediació d’assegurances i al servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i contractació de la pòlissa de responsabilitat dels càrrecs electes i personal al servei Ajuntament.

6.- Aprovació de l’adhesió al servei de manteniment d’ascensors a travçes de l’acord marc de l’ACM (Exp. 2015.02)

7.- Aprovació de la modificació de crèdit 7/2019

8.- Acords d’urgència

9.- Precs i preguntes

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Castellfollit de la Roca, 30 d’agost de 2019